Categories
Uncategorized

API-ekosysteemien liiketoiminta

Kirjoittanut Eveliina Saari

API-ekosysteemit muodostuvat joukosta partnereita, jotka hyödyntävät toistensa rajapintoja ja vuorovaikutusta kehittäessään omia tuotteitaan. API-ekosysteemillä on yhteinen arvolupaus, jonka osapuolet pyrkivät materialisoimaan tuottamalla uusia ratkaisuja tai palveluita. (Adner 2017, Moilanen et al. 2018, Manikas & Hansen 2013) Esimerkki API-ekosysteemistä on avoimen pankkitoiminnan muodostama API-ekosysteemi. Euroopan Unionin toinen maksupalveludirektiivi (EU) 2015/2366 (Payment Services Directive 2) eli PSD2 on vaikuttanut avoimen pankkitoiminnan laajenemiseen Euroopan alueella.

PSD2:n mukaisesti pankkien tulee tarjota avoimia API-ratkaisuja kolmannen osapuolen palveluntarjoajille. Nämä kolmannet palveluntarjoajat voivat kehittää pankkitoimintaan tarvittavia teknologisia ratkaisuja itse tai hyödyntää teknisiä palveluntarjoajia. (Farrow 2020b) Kolmansia palveluntarjoajia, jotka kehittävät ja hyödyntävät finanssiteknologiaa itse, voidaan kutsua fintech-palveluntarjoajiksi (Lee & Shin 2018). Pankin, kolmansien palveluntarjoajien, fintech-palveluntarjoajien, teknisten palveluntarjoajien, ohjelmistokehittäjien sekä maksupalvelun käyttäjien lisäksi ekosysteemiin kuuluu myös rahoitusalan sääntelyviranomaisia (Lee & Shin 2018). Kuvassa 1 esitellään avoimen pankkitoiminnan ekosysteemin osapuolien yhteyksiä toisiinsa.

Kuva 1. Avoimen pankkitoiminnan API-ekosysteemin osapuolet (inspiroinut Farrow 2020a, Farrow 2020b, Lee & Shin 2018)

API-ekosysteemeissä tärkein asiakassuhde muodostuu API-tarjoajien ja API-hyödyntäjien välille, koska näiden suhteiden laatu vaikuttaa siihen, haluavatko API-hyödyntäjät käyttää API-ratkaisuja myös jatkossa, mikä vaikuttaa koko ekosysteemin toimintaan. (Moilanen et al. 2018, Jacobson et al. 2011). Arvonluonti ja liiketoimintamahdollisuudet API-ekosysteemeissä liittyvät kolmeen näkökulmaan: yhteistyöhän ekosysteemissä, teknologisuuteen ja strategiseen liiketoimintaan.

Kaikilla ekosysteemin osapuolilla on omia liiketoiminnallisia tavoitteitaan, mutta jokainen osapuoli voi APIen kautta tarjota omia resurssejaan myös muiden hyödynnettäväksi. Resursseja hyödyntämällä ekosysteemin osapuolet voivat kehittää yhdessä innovatiivisia palveluita ja tuotteita, joiden avulla voidaan palvella loppuasiakkaita paremmin (Omarini 2018, Premchand & Choudhry 2019). Esimerkiksi avoimessa pankkitoiminnassa uudet palvelut voivat houkutella lisää uusia asiakkaita, jotka antavat yhä useammin uusille kolmansille palveluntarjoajille suostumuksensa pankkitilien käyttöön. Tällöin asiakasdatan määrä kasvaa ja sitä analysoimalla mahdollistetaan entistä parempien palvelujen innovointi ja kehitys. (Farrow 2020b) Avoimen pankkitoiminnan arvonluontiketju on kuvattu kuvassa 2.

Kuva 2. Avoimen pankkitoiminnan arvosykli maksutoimeksiantopalvelun tarjoajan alustalla (mukailtu Farrow 2020b)

API-ekosysteemeissä osapuolten tulee hyödyntää etenkin API-teknologiaa, jonka kehittämisessä ja hallinnoimisessa voi kuitenkin hyödyntää muita yrityksiä, kuten teknisiä palveluntarjoajia. Avoimessa pankkitoiminnassa erityisesti fintech-palveluntarjoajien teknologiset resurssit yhdistettynä pankkipalveluiden tarjoamiseen mahdollistaa uusien innovatiivisten pankkipalveluiden kehityksen, joka johtaa asiakasarvon lisääntymiseen koko ekosysteemissä (Farrow 2020b). Näin tapahtuu myös kuvan 2 arvoketjussa.

APIen hyödyntäminen ja erityisesti API-ekosysteemin rakentaminen voi olla strategisesti suuri muutos liiketoiminnalle (Omarini 2018). APIen hyödyntämisen tai tarjoamisen voi aloittaa kuitenkin eri tavoin. Esimerkiksi avoimessa pankkitoiminnassa pankit voivat mukautua PSD2:n vaatimuksiin tarjoamalla mahdollisimman vähän dataa ja toiminnallisuuksia muiden palveluntarjoajien käytettäväksi tai hyödyntää avointa pankkitoimintaa myös omassa liiketoiminnassaan pyrkimällä luomaan uusia tulovirtoja esimerkiksi uusien kumppaniorganisaatioiden tai muiden kolmansien palveluntarjoajien kanssa (Omarini 2018, Hadad 2019). Tarkkaan mietittyjen liiketoimintastrategioiden avulla pankeilla on mahdollisuuksia luoda uusia tulovirtoja esimerkiksi tarjoamalla lisää dataa ja toiminnallisuuksia myös maksullisten APIen kautta (Farrow 2020a). Pankit voivat houkutella kolmansia palveluntarjoajia käyttämään maksullista APIa ja kehittää palveluitaan paremmiksi, mikä luo samalla arvoa pankille. Uusien palveluiden kehitys voi synnyttää myös uusia kumppanuussuhteita pankkien ja kolmansien palveluntarjoajien välille. (Westermeier 2020, Omarini 2018, Svensson et al. 2019) Uusien kumppanuuksien avulla osapuolet voivat luoda uusia tulovirtoja, arvoa ja liiketoimintamahdollisuuksia sekä itselleen että koko API-ekosysteemille.

Lähteet:

Farrow, G. 2020a. An Application Programming Interface Model for Open Banking Ecosystems. Journal of Payments Strategy & Systems. Vol. 14:1, 75-91. ISSN 1750-1806.

Farrow, G. 2020b. Open Banking: The Rise of the Cloud Platform. Journal of Payments Strategy & Systems. Vol. 14:2, 128-146. ISSN 1750-1806.

Hadad, S. 2019. Challenges for Banking Services in the Knowledge Economy. Management Dynamics in the Knowledge Economy. Vol. 7:3, 337-352. ISSN 2392-8042.

Jacobson, D., Brail, G., Woods, D., Treseler, M. and Romano, R. 2011. APIs: a strategy guide. Farnham: O’Reilly. ISBN 1-4493-0892-9.

Lee, I. and Shin, Y.J. 2018. Fintech: Ecosystem, Business Models, Investment Decisions, and Challenges. Business Horizons. Vol. 61:1, 35–46. ISSN 0007-6813.

Moilanen, J., Niinioja, M., Seppänen, M. and Honkanen, M. 2018. API-talous 101. Helsinki: Alma Talent. 235 s. ISBN 978-952-14-3508-9.

Omarini, A. 2018. Banks and Fintechs: How to Develop a Digital Open Banking Approach for the Bank’s Future. International Business Research (Toronto). Vol. 11:9, 23 s. ISSN 1913-9004.

Premchand, A. and Choudhry, A. 2019. Open Banking and APIs for Transformation in BankingAnonymous 2018 International Conference on Communication, Computing and Internet of Things (IC3IoT). 15-17 Feb. 2018. IEEE, 25-29. ISSN 9781-538624586.

Svensson, C., Udesen, J. and Webb, J. 2019. Alliances in Financial Ecosystems: A Source of Organizational Legitimacy for Fintech Startups and Incumbents. Technology Innovation Management Review. Vol. 9:1, 20–32. ISSN 1927-0321.

Westermeier, C. 2020. Money is Data – the Platformization of Financial Transactions. Information, Communication & Society. Vol. 23:14, 2047-2063. ISSN 1369-118X.